ešte sme tu..

Prihláška farmárov

Milí predajcovia,

chcete na našich trhoch predávať? Sme radi a tu máte návod ako na to.

1/ Máte záhradu, pozemok, pole, chcete predávať svoje poľnohospodárske prebytky? Je to jednoduché.Vyplňte prihlášku pod týmto textom, ale len kolonky,ktoré sa Vás týkajú. Registračnú kasu v tomto prípade nepotrebujete. Ak si neviete pomôcť, zavolajte na tel.0908983463, spoločne to zvládneme. Zvládneme aj cenu prenájmu za stánok, chceme aby ste odchádzali spokojní.

2/ Vyrábate niečo dobré a zaujímavé, potrebujete nájsť odbyt? Vyplňte prihlášku, termíny kedy a kde prídete predávať. V prípade, že sa Vás niektoré body v prihláške netýkajú, alebo ich neviete vyplniť, zavolajte nám.Spoločne posúdime Vaše možnosti tak, aby sme splnili našu legislatívu a predaj Vám bol prínosom.

Usporiadateľ: Farmárske trhy s.r.o., Dolné Rudiny 3/2956, 01001 Žilina, IČO: 47031514 www.farmarsketrhy.sk, info@farmarsketrhy.sk
Predajný čas: Pracovný týždeň od 08:00 do 18:00 hodiny
Sobota od 08:00 do 14:00 hodiny
Pre predajcov: príchod na trh najneskôr o 07:00 hodine, t.j. aby bol sortiment vyložený a prístupný o 08:00 hodine pre návštevníkov ako aj dostatok produktov počas celej doby predaja.

1. Miesta a termíny Farmárskych trhov:

Vyberte si okruh:
Utorok BA - Vrakuňa
oproti Tescu Hron

Údaje o výrobcovi

Názov firmy / meno a priezvisko:
Sídlo firmy / adresa bydliska:
IČO:
DIČ:
Platca DPH:
Telefón majiteľa:
Web/mail majiteľa firmy:
Doklad o registrácii alebo činnosti:
Číslo dokladu:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti:
Číslo / Dátum:
Zdravotný preukaz:
Číslo / Dátum:
Číslo elektronickej pokladnice:

Zodpovedná osoba pri predaji na stánku:
Meno, priezvisko / kontakt
Sortiment, produkty predávané v týchto dňoch:
POJAZDNÁ PREDAJŇA, potrebujete miesto:
(chladiarenské auto, prívesný vozík)


dĺžka m x šírka m
Typ vozidla / ŠPZ:
RÚVZ rozhodnutie č.*:
* Každý prevádzkovateľ pojazdnej predajne, aj predajne mäsa a mäsových výrobkov (či už zo SR, alebo z inej krajiny EÚ) musí mať súhlas RÚVZ s uvedením priestorov do prevádzky. Nevyhnutnou súčasťou vybavenia stánku, resp. pojazdného auta na predaj mäsa a mäsových výrobkov by mal byť chladiaci alebo mraziaci box, podľa toho, či ide o predaj chladených alebo mrazených výrobkov.

Požiadavka na predajný stánok:
Stánok dĺžka 300 cm, hĺbka 300 cm; s pultom výška 60 cm,
hĺbka 80 cm, dĺžka 300cm

počet stánkov ks
Elektrická prípojka:
Treba si priniesť vlastný predlžovací elektrický kábel
(doporučujeme minimálnu dĺžku 15m)
Poznámky, doplňujúce informácie:
Označenie stánku:
Sem vpíšte 3 – 4 slovný názov / meno, ktoré najlepšie vystihuje Vašu firmu, jasne vyjadruje charakter produktu, ktorý ponúkate – výstižné a krátke slovné spojenie

MILÍ FARMÁRI,

PROSÍME VÁS – DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE NIŽŠIE UVEDENÉ INŠTRUKCIE
Pár minút čítania nás ochráni pred prípadnými problémami

Ďakujeme

INFORMÁCIE A POVINNOSTI PRE PREDAJCOV:

Samotné zaslanie prihlášky nie je potvrdením účasti na Farmárskych trhoch. Potvrdenie účasti Vám bude zaslané mailom alebo potvrdené telefonicky.

Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške

Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok za účasť na Farmárskych trhoch (predajný stánok alebo predajné miesto)
Poplatok je hradený v deň konania sa trhu v hotovosti – na výber poplatkov a vydávanie dokladov je na mieste osoba splnomocnená organizátorom trhu.

Vykladanie tovaru pre predajcov je od 06:30 hodiny, mimo tento čas je to možné len po predchádzajúcej dohode s organizátorom. Stanovený predajný čas musí byť dodržaný, preto prosíme predajcov, aby sa dostavili na trhy najneskôr o hodinu pred začatím predaja . Dôležité je tiež zabezpečiť si dostatok tovaru pre predaj počas celej doby trvania trhu –v záujme získania a udržania si kupujúcich, ako aj dosiahnutiu ich spokojnosti a celkovej kvality trhov.

Ktoré doklady sú potrebné pre predaj na Farmárskych trhoch?

1/ Ak ste SHR, máte prebytky zo záhrady a podobne, doklad o tom že záhradu, pole atd. vlastníte, alebo ju máte v prenájme.

2/ Ak niečo vyrábate, predávate, podnikáte, je potrebné mať:

 • Meno, názov firmy, adresu/sídlo, IČO, DIČ, kontakt
 • Výpis z OR / ŽR / osvedčenie SHR / doklad o vlastníctve pôdy
 • Zdravotný preukaz*
 • Odbornú spôsobilosť*
 • Údaje o predajcovi na stánku, osobe zodpovednej za predaj- meno, kontakt
 • Pri predaji z pojazdných predajní uviesť ŠPZ ako aj osvedčenie vydané príslušným RÚVZ
 • Ak nie ste priamy výrobca, treba mať doklad o nadobudnutí tovaru, údaje o výrobcovi, faktúry/dodacie listy

*Výrobu, manipuláciu a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. Z uvedeného vyplýva, že pri predaji potravín, musí byť táto osoba zdravotne aj odborne spôsobilá.

ČO SI MUSÍ PREDAJCA ZABEZPEČIŤ?

 • Predajné miesto musí byť na vhodnom a viditeľnom miestne označené menom, priezviskom, prípadne obchodnou firmou
 • Pri práci s potravinami používať ochranné odevy, používať rukavice pri manipulácii s nimi, prekrytie nebalených potravín (ochranu pred vonkajšími vplyvmi)
 • Zabezpečiť oddelené skladovanie a vystavovanie vzájomne nezlučiteľných potravín,
 • V zázemí predajného miesta mať na umytie rúk bandasku s výpustným ventilom s vodou, čistý uterák, mydlo a kefku
 • Označenia výrobkov v slovenskom jazyku ako aj popis a cenník/cenovky
 • Pri potravinách vyžadujúcich chladenie je predajca povinný uskladňovať tieto v požadovaných teplotných podmienkach, používať vhodné zariadenie tak, aby sa zabránilo poškodeniu, znehodnoteniu tovaru
 • Pri občerstvení, jedlách, ochutnávkach - pokrmy a nápoje možno podávať alebo baliť len do jednorázových zdravotne bezpečných obalov, tanierov a pohárov.
 • Pri príprave jedál je predajca povinný zabezpečiť dostatočnou ochranou zem, okolie, dlažbu proti znečisteniu (doporučujeme si pod zariadenia na prípravu jedál umiestniť podložku, ktorá zamedzí znečistenie alebo znehodnotenie plochy, na ktorej sú tieto zariadenia umiestnené)
 • Dodržiavať zásady osobnej čistoty, čistotu odevu ako aj predajného miesta.
 • Zvlášť upozorňujeme predajcov na pravidlá výkonu predaja, hygienu skladovania a vykladania tovaru a fajčenie v predajných priestoroch.
 • Priebežne odstraňovať odpad do nádob, ktoré sú na ten účel určené. Doporučujeme predajcom, aby si zabezpečili pre vlastné účely kôš na odpadky, pokiaľ tieto vznikajú pri predaji.
 • Predajca je povinný si priniesť vlastné elektrické káble na pripojenie do siete (certifikovanú predlžovačku min. 15 m)
 • Predajca používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v stánku funkčný hasiaci prístroj.
 • Predajca je sám zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu (na ambulantný predaj) podľa aktuálnej vyhlášky a za povolenie na predaj. Príslušné dokumenty musı́ mať počas Farmárskych trhov pri sebe
 • Po skončení trhu je predajca zodpovedný za odovzdanie neporušeného stánku, za upratanie priestoru v bezprostrednom okolí miesta a odstránenie odpadkov.

Predajca je povinný respektovať Vseobecne závazné nariadenia jednotlivých miest - Trhový poriadok pre Farmárske trhy, ako aj všetky právne predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú v súvislosti s predajom .

Predávajúci je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej správy.

ORGANIZÁTOR FARMÁRSKYCH TRHOV ZABEZPEČÍ:

 • povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach
 • predajné miesto/predajný stánok jednotného vzhľadu s pultom/stolom pre predaj Vašich výrobkov – rozloženie, zloženie a uskladnenie
 • označenie daného priestranstva nafukovacím oblúkom (bránou s nápisom Farmárske trhy)
 • označenie Vášho stánku názvom firmy, druhom predávaného sortimentu, mottom (okrem označenia tovaru a cien)
 • pripojenie na zdroj elektrickej energie – samotné napájanie k jednotlivým stánkom si zabezpečí každý predajca sám na základe inštrukcií povereného pracovníka Farmárskych trhov ( predlžovacie káble dostatočnej dĺžky si prineste so sebou )
 • nádoby na zber komunálneho odpadu slúžiace pre návštevníkov Farmárskych trhov,
 • uzatvárateľné nádoby pre zber kuchynských bioodpadov –likvidácia všetkých odpadov je po skončení trhov zabezpečená organizátorom
 • v blízkosti trhov je zabezpečený zdroj pitnej vody a prístup k mobilným toaletám
 • taktiež sú k dispozícii pracovníci, ktorí zabezpečia montáž, demontáž a uskladnenie stánkov, pripojenie k elektrickej sieti a v prípade potreby sa môže predajca na nich kedykoľvek obrátiť.

Za dodržiavanie všetkých predpisov pre predaj potravín ručí samotný predajca sám a dodržiava všetky potrebné a platné predpisy a nariadenia ako: Príslušné ustanovenia Zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, Dodržiavanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení a Potravinový kódex Slovenskej republiky a v prípade hotových pokrmov i zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Kontaktné osoby:

Vladimír Novotný 0904 652 584
Zuzana Mojiková 0908 983 463
E-mail: info@farmarsketrhy.sk,

 

NEZABUDNITE ZAŠKRTNÚŤ

Taktiež týmto vyjadrujem súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľno pohybe takýchto údajov (GDPR)), moje osobné údaje tu poskytnuté za účelom vytvorenia zoznamu predajcov v súvislosti s usporiadaním trhu, a to až do písomného odvolania. Taktiež potvrdzujem, že som zoznámený so všeobecnými podmienkami, podmienkami účasti, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky a súhlasím s nimi. Predajca svojím schválením potvrdzuje zároveň svoj súhlas so všetkými podmienkami účasti, uvedenými v trhovom poriadku.

Potvrdzujem, že som bol oboznámený o spracúvaní mojich osobných údajov

Splnomocňujem firmu Farmárske trhy k týmto úkonom:
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.


© 2013-2017 Farmárske trhy s.r.o. Všetky práva vyhradené.