ešte sme tu..

Pre predajcov

Milí výrobcovia, pestovatelia – farmári,

touto formou Vás chceme poprosiť o spoluprácu na obnove tradície farmárskych trhov na Slovensku.

Veríme, že spolu s Vami dokážeme priaznivo zaujať širokú verejnosť a pestrou ponukou originálnych slovenských produktov na našich trhoch sa budeme snažiť o spokojnosť všetkých, nakupujúcich aj Vás farmárov. Možnosť byť predajcom na farmárskych trhoch máte, ak Vaše produkty tematicky zodpovedajú charakteru farmárskych trhov, majú svoju tradíciu alebo pôvod v miestnom regióne.

Ste výrobca, pestovateľ, chovateľ, vyrábate z vlastných surovín, podľa vlastných receptúr, tvoríte, pestujete, chováte na Slovensku a máte chuť byť s nami na farmárskych trhoch a predávať svoju produkciu priamo kupujúcim?

Prihláška

Ponúkame Vám predajné miesta so stánkami v niektorých slovenských mestách, kde môžete získať svoju stálu klientelu, dobré tržby aj reklamu. Pokiaľ máte vážny záujem stať sa predajcom na Farmárskych trhoch, vyplňte prosím prihlášku pre príslušné trhy na stránke www.farmarsketrhy.sk.
O tom, že bola Vaša účasť schválená Vás upovedomíme telefonicky alebo mailom, pričom si upresníme všetky potrebné náležitosti. Milí farmári, pokiaľ nebudete vybratí, neznamená to nespokojnosť s Vašimi výrobkami, pretože záleží na počte a type prihlásených farmárov, ako aj na kapacitných možnostiach trhov podľa prenajatých plôch, ktoré máme k dispozícii v danom meste. Preto si vyhradzujeme právo výberu predajcov na jednotlivých trhoch. Chceme zabezpečiť, aby trhy boli atraktívne a spĺňali najvyššiu úroveň predaja ako pre kupujúcich, tak aj pre Vás.

Skôr ako nám ponúknete svoje komodity na predaj, pozrite si prosím informácie a pokyny, trhové poriadky pre jednotlivé mestá. V prihláške nám prosím predstavte seba, Vašu firmu, Váš sortiment, všetko dôležité, čo by sme mali vedieť. Nič nepokazíte zaslaním príspevkov, fotografií, prečo sú Vaše produkty výnimočné – veď výnimočné veci sa zapisujú do povedomia.

Predajné stánky

Predajcom poskytneme pre predaj predajný stánok/miesto. Jednotlivé stánky ako organizátor Farmárskych trhov pred ich začatím rozložíme a po ich skončení zložíme a uskladníme. Samozrejme je možné po dohode využiť vlastný stánok. Na trhu Vám poskytneme miesta aj pre predajné chladiarenské vozidlá, prívesy, a pod. Celkové rozmiestenie predajcov na trhu je dané a určené našimi pracovníkmi priamo na mieste trhu.

Predajná doba

Farmárske trhy 2018 sa konajú od 6.marca a to od utorka do soboty v mestách uvedených v termínoch trhov. Predajná doba pre návštevníkov trhu je od 8:00 do 18:00 hodiny počas pracovného týždňa a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodiny. Príchod na trhy a vykladanie tovaru je možné už dve hodiny pred začatím tovaru, najneskôr je však príchod na trhy o 07:00 hodine. Prosíme predajcov, aby dodržiavali predajný čas, t.j. o 08:00 mali pripravené, aranžované produkty pre predaj a taktiež si zabezpečili pre návštevníkov dostatok produktov počas celej doby predaja.

Voda, elektrika, WC

V samotnej blízkosti trhov sú k dispozícii mobilné toalety s umývadlom a s tečúcou vodou. Na jednotlivých trhoch bude vyhradený stánok so zásobníkmi pitnej vody (teplá, studená). Elektrika bude rozvedená na trhu káblom do blízkosti stánkov - je nutné si priniesť vlastné predlžovacie káble, aby ste si mohli pripojiť Váš stánok.

Poriadok, čistota, odpad

 • Predajca je povinný predajné miesto a predajný stánok udržiavať v čistote, dobrom technickom stave.
 • Vzniknutý odpad je nutné zhromažďovať do nádob na to určených.
 • Pri predaji na trhoch sú predajcovia povinní:
  1. zabezpečovať trvalý poriadok, udržiavať čistotu stánkov, predajných miest i miest pre vykladanie tovaru a dočasných skladových priestorov,
  2. priebežne odstraňovať odpadky, obaly, kartóny z tovarov zabezpečiť si dostatok vriec, nádob na odpad
  3. predajné pulty, ktoré sú k dispozícii predajcom sú vybavené stolom s pevnou doskou, ktorú treba udržiavať v čistote počas predaja aj po jeho skončení.

Parkovanie vozidiel

Snažili sme sa o to, aby naše trhy boli pokiaľ možno v centre miest. Mestské úrady nám v rade z nich vyšli v ústrety, čo sme veľmi radi a sme im veľmi vďační. Zároveň to však prináša určité problémy, ktoré musíme všetci akceptovať. Mestské úrady si stanovili podmienky, za akých sa môžeme trhy na peších zónach poriadať v danej lokalite. Preto Vás prosíme, riaďte sa pokynmi našich zamestnancov, rešpektujte ich, oni len tlmočia slová a nariadenia mesta a ostatných inštitúcií. Zákaz parkovania v týchto mestách:

Západný okruh:

 • Bratislava - Vrakuňa - oproti Tescu Hron, ulica Bebravská
 • Bratislava – Karlova Ves, Borská ulica
 • Bratislava - Petržalka TPD Euronics, Farského 26
 • Senec - Nám.1.Mája
 • Piešťany - OD Prior
 • Bratislava - Ružinov, park Andreja Hlinku

Platba

Úhrada poplatku za predajný stánok/miesto na trhu je v hotovosti pred začatím trhu a stanovený poplatok zahŕňa:

 • cenu za miesto/predajný stánok s pultom,
 • montáž a demontáž, základné označenie stánku, predávaného sortimentu, ako si zadáte v prihláške
 • elektriku
 • uverejnenie Vašej firmy, produktu na našich stránkach - po Vašom schválení
 • pre firmy, podnikateľov je cena za 1 predajný stánok stanovená 34 eur/deň - bez DPH
 •  ak ste malopredajca (jahody, zemiaky, čerešne a pod. a potrebujete predať prebytky zo záhrady) podľa individuálnej dohody.

Čo so sebou na trhy (pre firmy a podnikateľov):

 • fotokópie živnostenského listu alebo výpisu živnostenského registra, osvedčenie poľnohospodárskeho podnikateľa alebo iné dokumenty, ktoré je nutné mať k dispozícii
 • identifikačné údaje potrebné na označenie predajného miesta podľa všeobecne platných predpisov
 • označenia a cenovky predávaných produktov
 • náležitosti na zabezpečenie čistoty a estetiky predajného miesta
 • elektrický predlžovací kábel
 • a samozrejme dostatok Vašich skvelých produktov na predaj

 

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky a my veľmi radi zodpovieme akékoľvek Vaše dotazy.

Tešíme sa na osobné stretnutie, ochutnávku Vašich produktov, veď ich výnimočná kvalita a chuťové vlastnosti budú zárukou úspechu pre všetkých.

A to sa nám na nás páči...

TRHOVÝ PORIADOK FARMÁRSKYCH TRHOV

 Hlavným cieľom Farmárskych trhov je pravidelný predaj čerstvej zeleniny, ovocia, kvetín, potravín, sezónnych produktov, taktiež možnosť ponúkať remeselné výrobky vlastnej výroby výlučne zo Slovenska. Farmárske trhy sú teda zamerané na potraviny, miestne produkty a výrobky.

Článok I.

Správca trhoviska

 1. Správcom príležitostného trhu „Farmársky trh“  je spoločnosť Farmárske trhy s.r.o. so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956, IČO: 47031514, DIČ: 2023697984 zastúpená konateľom Mgr. Vladimírom Novotným.

 

 1. Farmárske trhy sa konajú v stanovených termínoch na určenom mieste so súhlasom  mesta a sú prístupné pre verejnosť bez spoplatňovania.

 

 1. Farmárske trhy sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky, vyhláškami a nariadeniami na základe, ktorých bol vydaný Trhový poriadok a následne Trhový poriadok Farmárskych trhov.

 

Článok II.

Určenie priestranstva, identifikácia trhoviska

 

 1. Trhový poriadok platí pre príležitostný Farmársky trh, ktorý sa koná na adrese:

 

 1. Priestor trhoviska je jasne vymedzený povolením mesta k poriadaniu trhov.

 

 1. Príležitostný trh slúži prednostne na predaj miestnej, regionálnej produkcie, vlastnej výroby remeselníkov spojený s prípadnou prezentáciou ľudového remesla.

 

Článok III.

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

 1. Na Farmárskom trhu je povolené predávať výhradne tovar, ktorý tematicky zodpovedá charakteru farmárskych trhov. Vychádza z tradície slovenských pestovateľov, výrobcov, poľnohospodárov, remeselníkov a preferujú sa regionálne produkty:

 

-produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie a zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov

-poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny

 -obilniny a výrobky z nich, iné potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení

-mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné       výrobky z mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na               mieste predaja

-mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a NV SR č. 359/2011

-vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní NV č. 360/2011 § 5

-ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní NV č. 360/2011 § 3

-označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo rôznych druhov od oprávnených výrobcov

-lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku

-čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb

-včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu

-spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v povolenej výrobni a atestom o zdravotnej neškodnosti výrobku

-balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu

-všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi

-biopotraviny, prírodná a bio kozmetika

-ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov

-vianočné stromčeky – len s dokladom o ich nákupe, ozdobné vence, sviece a kahance

-balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu

-vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké, kuchynské predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože

-okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel

-náradia a pomôcky pre farmárov

 

 1. Druhy poskytovaných služieb:

 

-občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.

-nápoje obsahujúce alkohol (pivo, víno) je možné predávať len ako ochutnávku miestnej produkcie. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu dňa tento predaj ukončiť.

 

Článok IV.

Zákaz predaja na Farmárskych trhoch

 Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

 Zbrane a strelivo

 1. Výbušniny a pyrotechnika
 2. Tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
 3. Tabak a tabakové výrobky
 4. Jedy, omamné a psychotropné látky
 5. Lieky
 6. Automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
 7. Chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov, nebezpečné živočíchy
 8. Živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
 9. Chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín

 

Správca si vyhradzuje právo posúdiť predajný sortiment a nevhodný sortiment alebo jeho časť vylúčiť z predaja na Farmárskom trhu.

 

Článok V.

Spôsob predaja

 

 1. Na trhových miestach môžu predávať predajcovia na základe zmluvy, povolenia, ktoré vydá správca Farmársky trh s.r.o.

 

 1. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné stánky zo stolmi, ktoré sú vlastníctvom správcu trhu a sú vyhovujúce tomuto účelu. Trhové stánky vyhovujú určeniu - na krátkodobý predaj v súlade podľa §13 ods.4 písm.a) a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

 

 1. V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú špeciálnym hygienickým a veterinárnym požiadavkám, možno využiť vlastné predajné zariadenie, predajné motorové vozidlo k tomuto účelu prispôsobené. Mobilné zariadenia a pojazdné mobilné predajne musia byť schválené na predaj potravín, prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín Príloha II, Kapitola III – Požiadavky na pojazdné alebo dočasné priestory. Zariadenia na prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov musia spĺňať všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín § 14 Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín.

 

 1. Prenajaté predajné miesto možno užívať len na účel, na ktorý bolo prenajaté a každé predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom, priezviskom, prípadne obchodnou firmou, adresou a identifikačným číslom.

 

 

Článok VI.

Prevádzková doba Farmárskych trhov

 

Prevádzkové dni na trhovisku „Farmársky trh“ sú od pondelka do soboty.

Prevádzkový čas a predajný čas je určený nasledovne:

Pondelok až piatok v čase od 0800 do 1800 hodiny

Sobota v čase od 0700 do 1400 hodiny

Čas vyhradený pre prípravu trhoviska, trhových miest, naloženie, vyloženie tovaru predávajúcich je dve hodiny pred začatím konania sa Farmárskeho trhu.

 

Článok VII.

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia

 

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou so správcom trhu.

Článok VIII.

Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich

 

 1. Každý predajný stánok musí byť viditeľne označený firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre prípad uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci je na Farmárskom trhu povinný:

 

 1. dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
 2. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
 3. zabezpečiť si naloženie a vyloženie tovaru v stanovenom čase a následne s vozidlom opustiť priestor trhoviska, pokiaľ sa nejedná o predajné vozidlo na to uspôsobené
 4. obsadiť len to predajné miesto, predajný stánok, ktorý mu bol pridelený
 5. udržiavať čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky a je zodpovedný za ním zavinené škody na predajnom stánku, verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách.
 6. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
 7. predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Fyzikálne a technické veličiny vyjadriť v zákonných meracích jednotkách.
 8. poskytovať informácie o predávanom výrobku a zabezpečiť jeho označenie, ako aj označenie potravinárskych výrobkov podliehajúcich pokazeniu dátumom minimálnej trvanlivosti. Súbežné používanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a piktogramov nie je týmto dotknuté
 9. používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie viac ako 12 mesiacov, schválené a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť.
 10. pri predaji potravín, ovocia, zeleniny, zemiakov a produktov podobného charakteru používať vhodné debničky, podložky, prepravky na to vhodné – nesmie sa umiestňovať na zem.
 11. zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekarenských výrobkov. Zásobovanie
  stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo chladiacich priestorov.
 12. zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre predaj nebalených potravín, pri manipulácii s potravinami je povinný používať potrebné pracovné pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod.
 13. používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu konzumáciu
  a pokrmov rýchleho občerstvenia.
 14. podľa možnosti vyčleniť pri predaji potravinárskych výrobkov pracovníka na príjem a výdaj
  peňazí za zakúpený tovar.
 15. pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať doklad o nadobudnutí tovaru. Nesmie predávať výrobky po dátume spotreby alebo dátume  minimálnej trvanlivosti.
 16. osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev a pokrývku hlavy, základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny – vodu, čistiace prostriedky, utierky.
 17. všetky osoby, ktoré vyrábajú, manipulujú a uvádzajú do obehu potraviny a pokrmy  musia
  byť zdravotne a odborne spôsobilé podľa zákona  č. 355/2007  Z. z. a Vyhlášky MZ SR
  č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
 18. dodržiavať druh vhodného sortimentu pre predaj na Farmárskom trhu
 19. udržiavať produkt v predpísanej teplote,  zabrániť riziku kontaminácie a zabezpečiť ochranu pred nepriaznivými vplyvmi (slnko, prach, vlhko, ..apod.)
 20. v prípade alkoholických nápojov zabezpečiť viditeľné označenie s textom: zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.
 21. pri predaji občerstvenia vylievať výpekový olej do nádob na to určených
 22. vydať kupujúcemu doklad o zaplatení, t.j. účtenky so zákonnými náležitosťami.
 23. mať pri sebe doklad totožnosti – predaj nie je povolený osobám mladším ako 15 rokov, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o registrácii SHR (výnimka pre predaj prebytkov drobných pestovateľov), platný zdravotný preukaz pri predávaní potravinárskych výrobkov
 24. kontrolným orgánom doložiť registráciu na Farmársky trh vystavenú spoločnosťou Farmárske trhy, dodržiavať zásady BOZP a požiarnu bezpečnosť podľa zákonov SR, predpisy hygienické a veterinárne, nesmie uvádzať nepravdivé údaje ani iným spôsobom klamať kupujúcich

 

 1. Pri porušení ustanovení predajcom, môže kontrolný orgán alebo správca trhu jeho predaj zrušiť priamo na mieste, prerušiť alebo zakázať.

 

 1. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov.

 

 1. Každý predajca je povinný pred začatím trhu písomne potvrdiť súhlas so Trhovým poriadkom Farmárskeho trhu.

 

 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi Farmárskeho trhu a orgánu dozoru:

 

 1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 2. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajný stánok so zariadením, alebo predajnú plochu
 3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 4. pri predaji húb doklad o ich znalosti,
 5. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
 6. doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
 7. evidenciu o reklamáciách
 8. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak vznikne podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
 9. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska, resp. sídla firmy.

 

Článok IX.

Povinnosti správcu Farmárskych trhov

 

 1. Správcom Farmárskeho trhu a jeho prevádzku riadi spoločnosť Farmárske trhy s.r.o., so sídlom v Žiline na ulici Dolné Rudiny 3/2956, zodpovedný správca spoločnosti Farmárske trhy s kanceláriou v uvedenom sídle spoločnosti, kontakt: 0904 652 584, 0908 983463, info@farmarsketrhy.sk.

 

 1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok ustanovených zákonom a týmto VZN pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

 

 1. Správca Farmárske trhy s.r.o. a jeho pracovníci zabezpečia:

 

 1. evidenciu a registráciu predajcov, dodržiavanie Trhového poriadku Farmárskych trhov
 2. koordináciu vozidiel a predajcov pred, počas a po skončení trhu
 3. dodržiavanie termínov a času začatia sa a skončenia Farmárskeho trhu
 4. skutočnosť, aby nebol realizovaný predaj mimo stanovené miesta určené pre predaj a bez registrácie
 5. montáž, demontáž a uskladnenie predajných stánkov, stolov, oplotenia, vstupnej brány
 6. počas konania sa trhu pre predajcov a zvlášť pre návštevníkov mobilné toalety, pre predajcov prístup k teplej a studenej vode, nádoby na odpad a následný odvoz odpadu
 7. elektrickú energiu a prípojky k jednotlivým predajným stánkom, prípadne predajným vozidlám spĺňajúce technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie odberných zariadení, elektrických prípojok a spojovacích vedení
 8. poriadok, čistotu a plynulý chod Farmárskeho trhu.

 

 1. Termíny konania sa Farmárskeho trhu sú dopredu stanovené, prejednané a schválené s príslušnými orgánmi, každoročne aktualizované po dohode s mestom a prípadným prenajímateľom plochy.

 

 1. Správca nie je zodpovedný sa predávaný tovar na trhu a nepreberá zaň zodpovednosť.

 

Článok X.

Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky

 

 1. Správca trhoviska pred začatím predaja na trhu a počas jeho priebehu zabezpečí zhromažďovanie zmesového komunálneho odpad - odpadu podobných vlastností a zloženia ako odpad z domácností na vyčlenených miestach, dostatočné množstvo odpadkových nádob a plastových vriec na odpad. Na základe dohody s komunálnymi službami mesta zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu a pristavenie zberného kontajneru.

Správca trhoviska zaistí počas prevádzky farmárskeho trhu udržiavanie poriadku, dodržiavanie základov hygieny primeraných k druhu prevádzky. Odpad vzniknutý počas predaja predávajúci povinne uloží do kontajnera, nádoby na to určenej a pripravenej.

 

 1. V prípade výskytu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - nejedlé vedľajšie produkty, biologicky rozložiteľný odpad, môže obsahovať aj živočíšne vedľajšie produkty, vprípade výskytu odpadu živočíšneho pôvodu musí predajca používať uzatvárateľnú, umývateľnú a dezinfikovateľnú plastovú nádobu na to určenú-VŽP. Následne na základe zmluvy s asanačným podnikom bude zabezpečený ako jeho odvoz, tak aj likvidácia. Odpad v tomto prípade nesmie predstavovať priamy ani nepriamy zdroj kontaminácie.

 

 1. Zostatky použitých olejov ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov, rýchleho občerstvenia, odpadové oleje sa musia zhromažďovať vo vyčlenených uzatvárateľných nádobách na určenom mieste mimo výrobných priestorov prevádzky.

 

 1. Príprava hotových pokrmov, rýchle občerstvenie musí byť z predpripravených potravín alebo z polotovarov, t.z. predprípravu realizuje v účelová potravinárska prevádzka, kde sú vytvorené hygienicky vyhovujúce podmienky s požadovaným technologickým zariadením a danú činnosť má schválenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Podávanie pokrmov a nápojov sa môže len do jednorázových zdravotne bezpečných obalov, tanierov a pohárov. Pracovníci zodpovední za manipuláciu s potravinami musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

 

 1. Prevádzka predajného stánku s výčapným zariadením musí spĺňať požiadavky nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (ďalej "nariadenie (ES) č. 852/2004"), ako aj požiadavky Potravinového kódexu SR. Priestory prevádzky v súlade s § 13 ods. 4 pism. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Musí byť zabezpečená sanitácia výčapného zariadenia a vnútorného zariadenia stánku, ak by sa nápoje rozliali na pult a podobne. Predajca zabezpečí dodržiavanie správnej teploty počas čapovania a podávania nápojov (piva) tak, aby boli dodržané podmienky ustanovené Potravinovým kódexom SR (7-12 stup. Celzia), a to zabezpečením vhodného výčapného zariadenia so zdrojom umožňujúcim chladenie.

 

 

 1. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného stánku. Správca trhu zodpovedá za celkový poriadok celého trhoviska po skončení trhu.

 

Článok XI.

Orgány dozoru a sankcie

 

 1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
 2. Slovenská obchodná inšpekcia,
 3. Mesto, a to Mestská polícia, poverení zamestnanci mesta, hlavný kontrolór mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva.

 

 1. Za porušenie ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. môže byť uložená pokuta podľa § 12 zákona č. 178/1998 Z.z.

 

 1. Kontrolu Farmárskeho trhu vykonávajú príslušné orgány k tomu oprávnené, najmä Štátna veterinárna a potravinová správa, Krajská veterinárna a potravinová správa, Regionálny ústav verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát bezpečnosti práce a správca trhu, resp. osoba ním poverená. Oprávnenie dozorného orgánu a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

 

 1. Osoby a orgány oprávnené vykonávať kontrolu sa preukazujú preukazom alebo oprávnením ku kontrole.

 

 1. Pri kontrole sa musí predávajúci na Farmárskom trhu preukázať dokladom totožnosti- občianskym preukazom, opravením na podnikanie, v prípade zamestnanca pracovnou zmluvou a ostatnými potrebnými dokumentmi.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ustanovenia tohto Trhového poriadku nezbavujú správcu, predajcov ani ostatné osoby, ktorých sa to týka, povinnosť dodržiavať a postupovať v súlade so záväznými rozhodnutiami, povoleniami či nariadeniami správnych úradov a uposlúchnuť pokyny oprávnených pracovníkov týchto úradov, PZSR, Mestskej polície, pokiaľ sú k nim oprávnení.

 

 1. Trhový poriadok je platný v každý deň konania sa Farmárskeho trhu.

 

 1. Trhový poriadok, Veterinárne a hygienické podmienky predaja na Farmárskom trhu sú vyvesené na webe farmarsketrhy.sk, a v deň konania sa trhu na viditeľnom mieste.

 


Prihláška pre predajcov

Klikni SEM!


© 2013-2017 Farmárske trhy s.r.o. Všetky práva vyhradené.